ข้อตกลงและเงื่อนไขการจอง และการเข้าพัก

หากผู้ใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า” หรือ "ท่าน" ได้ทำการจองห้องพักกับทาง Aloha Sunset Homestay (ผู้ให้บริการ) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โฮมสเตย์” ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการจองและการเข้าพักที่โฮมสเตย์ได้กำหนดไว้แล้ว ดังต่อไปนี้

 

เงื่อนไขการจองห้องพัก

1.สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงินทุกกรณี
2.กรณีที่ลูกค้ามีการจองไว้แล้วเกิดการติดเชื้อ Covid-19 ก่อนการเดินทาง หรือ ทางโฮมสเตย์มีการติดเชื้อ Covid-19 ซึ่งทำให้ไม่สามารถรับลูกค้าได้ ทางที่พักขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงินทุกกรณี แต่ให้ลูกค้าเลื่อนการเข้าพักได้ หรือเก็บเครดิตไว้ใช้ในครั้งถัดไป  โดยการเก็บเครดิต ต้องเก็บทั้งหมดที่ทำการจอง เช่น จอง 10 ท่าน มา 7 ท่าน อีก  3 ท่าน  ไม่สามารถเก็บเครดิตได้
3.สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ดังนี้
 จองปกติ สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง  ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วัน  ก่อนเข้าพัก
จองเราเที่ยวด้วยกัน สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ไม่จำกัด  จำนวนครั้ง แต่ต้องอยู่ในระยะเวลา โครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น และต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วัน ก่อนเข้าพัก  

4.หากแจ้งเลื่อนน้อยกว่า 7 วัน จะมีค่าปรับ 20 % ของจำนวนคนที่จอง 
5.กรณีสิ้นสุดโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้ว ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์การเข้าพักโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์หลังโครงการสิ้นสุดได้ แต่ต้องชำระเงินสดเพิ่มอีก 40%  
6.กรณีจองเข้าพัก จ-พฤ แล้วต้องการทำการเลื่อนเข้าพักใหม่ ซึ่งเป็นวัน ศ-อา หรือวันหยุด ซึ่งเป็นราคาที่สูงขึ้น ลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มขึ้น
7.กรณีจองเข้าพัก ศ-อา หยุด แล้วต้องการทำการเลื่อนเข้าพักใหม่ ซึ่งเป็นวัน จ-พฤ  ซึ่งมีราคาถูกลง ทางโอมสเตย์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินส่วนต่าง
8.กรณีที่จองไว้และวันเข้าพักมีการลดจำนวนลง ทางที่พัก ไม่คืนเงินในส่วนของคนที่ไม่เข้าพัก กรณีทำการชำระเสร็จแล้วหากมีจำนวนเพิ่มจ่ายวันเข้าพัก ปกติ ไม่เกี่ยวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน 

 

เงื่อนไขการการเลื่อน ยกเลิกการจอง เพิ่มหรือลดจำนวนผู้เข้าพัก

  1. การเลื่อนต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์
  2. การเลื่อนวันเข้าพักสามารถใช้ได้ภายใน 3เดือน (สำหรับสถานการณ์ปกติ) สำหรับสถานการณ์ โควิด-19 เลื่อนได้จนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น หรือ ปกติ
  3. กรณี ยกเลิกการจอง จะไม่มีการคืนมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น จะสามารถทำการเลื่อนการเข้าพักได้เท่านั้น
  4. กรณีเลื่อนวันเข้าพักแล้ว ไม่มาใช้สิทธิตามที่ อโลฮ่ากำหนดให้ จะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การเข้าพัก พร้อมเงินมัดจำทั้งหมด
  5. กรณีทำการเลื่อนหรือทำการยกเลิกที่พัก โดยไม่แจ้งล่วงหน้าก่อน 7วัน จะไม่สามารถทำการเลื่อนหรือยกเลิกได้ ทุกกรณี
  6. กรณีแจ้งจำนวนผู้เข้าพักไว้แล้ว ถ้ามีการลดจำนวนผู้เข้าพักต้องแจ้งก่อน 7วัน ถ้าไม่แจ้งที่พักจะคิดตามจำนวนที่จองไว้ครั้งแรก หรือครั้งที่มีการเพิ่มจำนวนคน
  7. กรณีเพิ่มหรือลดจำนวนผู้เข้าพัก จะมีผลกับบ้านพักที่ลูกค้าทำการจองไว้ ทางที่พักจะเป็นคนกำหนดบ้านพักให้ลูกค้าเองเท่านั้น
  8. กรณีที่ลูกค้าเลื่อนวันเข้าพัก จะต้องเลือกวันเข้าพักใหม่ ทางที่พักจะเป็นผู้กำหนดห้องพักให้ (แต่จะจัดให้เพียงพอกับจำนวนที่จอง)

 

ข้อตกลงการเข้าพัก

1.    ผู้เข้าพักทุกท่านต้องแสดงบัตรประชาชน ก่อนเข้าพัก
2.    ทางโฮมสเตย์ให้บริการสถานที่พัก ทางผู้พักต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวท่านเองหากมีสิ่งของสูญหายในห้องพักหรือภายในโฮมสเตย์ ทางโฮมสเตย์จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
3.    ทางโฮมสเตย์ให้บริการสถานที่จอดรถ ไม่ได้รับผิดชอบต่อรถและสิ่งของภายในรถของท่าน
4.    ห้ามผู้เข้าพักกระทำการใดๆที่ผิดต่อกฎหมาย หรือ จริยธรรม ประเพณี เช่นสิ่งเสพติด เล่นการพนัน ค้าประเวณี ฯลฯ
5.    โปรดรักษาความสะอาดภายในอาคารและห้องพัก และห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในโฮมสเตย์
6.    ห้ามส่งเสียงดัง หรือทำสิ่งที่เป็นการรำคาญรบกวนผู้อื่น ห้ามทะเลาะวิวาทภายในโฮมสเตย์ และห้ามลูกค้าที่เมาสุราเกินกว่าปกติเข้าพักภายในโฮมสเตย์
7.    ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก และสถานที่อื่นภายในอาคาร ยกเว้นภายนอกอาคารที่ทางโฮมสเตย์จัดไว้ให้
8.    ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สิ่งเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาภายในโฮมสเตย์
9.    ห้ามนำสิ่งของมีกลิ่นรุนแรง เช่นทุเรียน เข้ามาในห้องพัก หรือบริเวณอื่นของโฮมสเตย์
10.  ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์ต่างกับกำลังวัตต์ในประเทศไทย โดยไม่มีเครื่องแปลงไฟ (Adapter)
11.  ทางโฮมสเตย์ Check in ตั้งแต่เวลา 11.00 น.ของวันที่เข้าพัก   Check out ไม่เกิน 10.00 น.ของวันถัดไป
12.  Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 12.00-16.00 น. คิดค่าบริการ 50% ของราคาแพคเกจ
13.  Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 16:00 น. คิดค่าบริการเต็มราคา
14.  ห้ามนำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้าพักด้วยในยามวิกาล
15.  เมื่อลูกค้า Check in แล้วหากลูกค้าไม่ทำการ Check out ตามวันและเวลาที่ Check in เข้าพัก
      ทางโฮมสเตย์จะหักเงินและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระเบียบของโฮมสเตย์ตามจำนวนวันที่เกินที่มีการ Check out
16.  กรณีที่สิ่งของใดๆของโฮมสเตย์มีการชำรุดเสียหาย หรือสูญหายเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เข้าพัก
      ผู้เข้าพักจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามที่โรงแรมประเมินราคาไว้
17.  ทางโฮมสเตย์ให้บริการเฉพาะแขกของโรงแรมเท่านั้น หากท่านนำแขกภายนอกเข้ามาพัก
      โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ หากฝ่าฝืนทางโฮมสเตย์ปรับ 1000 บาท

aloha sunset homestay : เลขที่ 9/7 หมู่ 6 บางชัน อำเภอขลุง จันทบุรี 22110

โทร. 081-8357687,086-0327943 / ไลน์ : @alohasunset