ข้อตกลงและเงื่อนไขการจอง และการเข้าพัก

หากผู้ใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า” หรือ "ท่าน" ได้ทำการจองห้องพักกับทางอโลฮ่าซันเซ็ทโฮมสเตย์ (ผู้ให้บริการ) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โฮมสเตย์” ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการจองและการเข้าพักที่โฮมสเตย์ได้กำหนดไว้แล้ว ดังต่อไปนี้

 

เงื่อนไขการจองห้องพัก

1. ผู้เข้าพักทุกท่านต้องแสดงบัตรประชาชน ก่อนเข้าพัก
2. ทางโฮมสเตย์ให้บริการสถานที่พัก ทางผู้พักต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวท่านเองหากมีสิ่งของสูญหาย
ในห้องพักหรือภายในโฮมสเตย์ ทางโฮมสเตย์จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
3. ทางโฮมสเตย์ให้บริการสถานที่จอดรถ ไม่ได้รับผิดชอบต่อรถและสิ่งของภายในรถของท่าน
4. ห้ามผู้เข้าพักกระทำการใดๆที่ผิดต่อกฎหมาย หรือ จริยธรรม ประเพณี เช่นสิ่งเสพติด เล่นการพนัน ค้าประเวณี ฯลฯ
5. โปรดรักษาความสะอาดภายในอาคารและห้องพัก และห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในโฮมสเตย์
6. ห้ามส่งเสียงดัง หรือทำสิ่งที่เป็นการรำคาญรบกวนผู้อื่น ห้ามทะเลาะวิวาทภายในโฮมสเตย์ และห้ามลูกค้าที่เมาสุราเกิน
กว่าปกติเข้าพักภายในโฮมสเตย์
7. ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก และสถานที่อื่นภายในอาคาร ยกเว้นภายนอกอาคารที่ทางโฮมสเตย์จัดไว้ให้
8. ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สิ่งเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาภายในโฮมสเตย์
9. ห้ามนำสิ่งของมีกลิ่นรุนแรง เช่นทุเรียน เข้ามาในห้องพัก หรือบริเวณอื่นของโฮมสเตย์
10. ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์ต่างกับกำลังวัตต์ในประเทศไทย โดยไม่มีเครื่องแปลงไฟ (Adapter)
11. ทางโฮมสเตย์ Check in ตั้งแต่เวลา 12.00 น สำหรับ อาหาร 3 มื้อ ของวันที่เข้าพัก Check out ไม่เกิน 10.00 น.ของวันถัดไป
หลัง 10:00 คิดชั่วโมงละ 1,000 บาท
12. Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 12.00-16.00 น. คิดค่าบริการ 50% ของราคาแพคเกจ
13. Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 16:00 น. คิดค่าบริการเต็มราคา
14. ห้ามนำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้าพักด้วยในยามวิกาล
15. เมื่อลูกค้า Check in แล้วหากลูกค้าไม่ทำการ Check out ตามวันและเวลาที่ Check in เข้าพัก ทางโฮมสเตย์จะหักเงิน
และคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระเบียบของโรงแรมตามจำนวนวันที่เกินที่มีการ Check out
16. กรณีที่สิ่งของใดๆของโฮมสเตย์มีการชำรุดเสียหาย หรือสูญหายเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักจะต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามที่โรงแรมประเมินราคาไว้
17. ทางโฮมสเตย์ให้บริการเฉพาะแขกของโรงแรมเท่านั้น หากท่านนำแขกภายนอกเข้ามาพัก โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางโฮมสเตย์ขอสงวนสิทธิ์ หากฝ่าฝืนทางโรงแรมปรับ 2,000 บาท
18. ในกรณีที่ทรัพย์สินทางโฮมสเตย์เสียหายหรือสูญหาย ต้องชดเชยค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สินนั้นๆ
19. โครงสร้างตึกและพื้นที่บางส่วนภายในโฮมสเตย์อาจไม่เหมาะกับผู้มีปัญหาในการเดิน
20. ขอความกรุณางดใช้เสียงดัง ตั้งแต่เวลา 24.00 น. เพราะจะเป็นการรบกวนเวลาพักผ่อนของแขกท่านอื่น
21. โฮมสเตย์ขอสงวนสิทธิ์ห้ามประกอบอาหารทุกชนิดภายในบริเวณโฮมสเตย์ หากฝ่าฝืน
จะต้องเสียค่าปรับ 2,000 บาทขึ้นไป
22. การจองห้องพักจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อโฮมสเตย์ได้รับชำระเงินมัดจำจากท่านแล้วอย่างน้อย 50%
ของยอดค่าใช้บริการทั้งหมด กรุณาติดต่อโฮมสเตย์เพื่อยืนยันการจองโดยทันที เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินแล้ว
โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นเอกสารสำคัญ
23. หากท่านแจ้งความประสงค์ในการจองห้องพักต่อเจ้าหน้าที่ แล้วไม่มีการชำระเงินมัดจำภายใน 24 ชั่วโมงหรือ
ภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด โฮมเสตย์มีสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
24. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงิน เปลี่ยนแปลงการจอง
หรือยกเลิกการจองห้องพักได้ในทุกกรณ์


การเลื่อน ยกเลิกการจอง เพิ่มหรือลดจำนวนผู้เข้าพัก
1. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงินทุกกรณี
2. สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ ได้ 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เลือน
และต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
3. หากแจ้งเลื่อนน้อยกว่า 14 วัน จะมีค่าปรับ 20 % ของจำนวนคนที่จอง
4. กรณีจองเข้าพัก วันอาทิตย์-พฤหัสบดี (ไม่รวมวันหยุดต่อเนื่องวันธรรมดา) แล้วต้องการทำการเลื่อนเข้าพักใหม่ ซึ่งเป็นวันศุกร์-เสาร์ หรือวันหยุดนักขัตกฤษ์
ซึ่งเป็นราคาที่สูงขึ้นลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มขึ้น
5. กรณีจองเข้าพัก วันศุกร์-เสาร์ หรือวันหยุดนักขัตกฤษ์ แล้วต้องการทำการเลื่อนเข้าพักใหม่ ซึ่งเป็นวันอาทิตย์-พฤหัสบดี (ไม่รวมวันหยุดต่อเนื่องวันธรรมดา)
ซึ่งมีราคาถูกลง ทางโอมสเตย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินส่วนต่าง
6. กรณีที่จองไว้และวันเข้าพักมีการลดจำนวนลง ทางที่พักไม่คืนเงินในส่วนของคนที่ไม่เข้าพัก
กรณีทำการชำระเสร็จ แล้วหากมีจำนวนเพิ่มสามารถจ่ายวันเข้าพักได้
7. สามารถเพิ่มหรือลด จำนวนผู้เข้าพัก(ผู้ใหญ่) ได้ไม่เกิน 2 ท่าน จากจำนวนที่จองไว้
8. กรณีเลื่อนวันเข้าพักแล้ว ไม่มาใช้สิทธิตามที่ โฮมสเตย์กำหนดให้ จะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การเข้าพัก
พร้อมเงินมัดจำทั้งหมด
9. กรณีทำการเลื่อนหรือทำการยกเลิกที่พัก โดยไม่แจ้งล่วงหน้าก่อน 14 วัน จะไม่สามารถทำการเลื่อน
หรือยกเลิกได้ ทุกกรณี
10. กรณีแจ้งจำนวนผู้เข้าพักไว้แล้ว ถ้ามีการลดจำนวนผู้เข้าพัก ต้องแจ้งก่อน 14 วัน
ถ้าไม่แจ้งที่พัก จะคิดตามจำนวนที่จองไว้ครั้งแรก หรือครั้งที่มีการเพิ่มจำนวนคน
11. กรณีเพิ่มหรือลดจำนวนผู้เข้าพัก จะมีผลกับบ้านพักที่ลูกค้าทำการจองไว้ ทางที่พักจะเป็นคนกำหนด
บ้านพักให้ลูกค้าเองเท่านั้น
12. กรณีที่ลูกค้าเลื่อนวันเข้าพัก จะต้องเลือกวันเข้าพักใหม่ ทางที่พักจะเป็นผู้กำหนดห้องพักให้
(แต่จะจัดให้เพียงพอกับจำนวนที่จอง)
13. กรณีที่ไม่เข้าพักตามกำหนด ทางโฮมสเตย์จะถือเป็นการไม่เข้าพัก และไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
14. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

อโลฮ่าซันเซ็ทโฮมสเตย์ จันทบุรี : จ่ายครั้งเดียวจบ บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดเติมได้ไม่อั้น กิจกรรมสุดมันส์ ฟรีมิกเซอร์
ที่ตั้ง เลขที่ 9/7 หมู่ 6 บางชัน อำเภอขลุง จันทบุรี 22110
www.alohasunsethomestay.com

โทร. 081-8357687,086-0327943 / ไลน์ : @alohasunset